Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza
i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych.
Chcę zapoznać się z treścią Serwisu.

NUMER PWZ


Niniejszy serwis skierowany jest do lekarzy. Ze względu na wymogi ustawy z dnia 6 września 2001 r.
Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r., Nr 53, poz 533 z późn. zm.), dostęp do treści
zawartych w serwisie, materiałów i informacji, możliwy jest wyłącznie dla osób uprawnionych do
otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych oraz reklamy produktów leczniczych.
Jeśli nie jesteś osobą uprawnioną treści prezentowane w serwisie nie są przeznaczone dla Ciebie.